FDM – Fused Deposition Modeling

FDM-teknik används med fördel när det föreligger särskilda krav gällande material. Det breda utbudet av termoplastiska material ger många möjliga applikationer. Enstaka prototyper, produktion av några tiotal produkter samt jiggar och fixturer är några sådana exempel. Bland materialegenskaper som sticker ut kan t ex nämnas självslocknande, antistatiska, UV-stabila och FDA-godkända. FDM-teknik ger god formbeständighet och måttnoggrannhet, upplösning och detaljrikedom är något reducerad. Prismässigt ligger enstaka FDM-modeller lägre än motsvarande producerade med SLA- och SLS-teknik. Den prismässiga fördelen reduceras i takt med ökat antal detaljer. FDM-modeller har god formriktighet, gällande toleranser och viktiga mått är en dialog alltid att föredra.

Teknikförklaring

En tunn tråd av termoplast (s k filament) matas fram och värms upp i ett munstycke. Munstycket rör sig utmed plattformen i x- och y-led och extruderar fram material (support extruderas parallellt). Lagertjocklek bestäms till 0,17 eller 0,25 mm. Modellerna är redo för hantering direkt efter avslutad byggnation. För vissa termoplaster bryts supportmaterialet bort för hand, vissa kan lösas upp i en vätska med förenklad hantering som följd. FDM-teknik ger reducerad hållfasthet i z-led, jämfört med x och y. Ytjämnhet och detaljrikedom är något sämre än med SLS och avsevärt sämre jämfört med SLA-teknik. Byggtid för en ensam detalj är kortare jämfört med t ex SLS-teknik, vid tillverkning av ett större antal modeller ökar byggtiden avsevärt.

Materialspecifikation FDM:
PC-ABS
ABS M30
ABS ESD7
ASA
PC
Ultem 9085
Ultem 1010