Uppförandekod (Code of Conduct) för Prototal GTP AB (GTP) och dess leverantörer               

Uppförandekoden definierar de grundläggande kraven ställda på GTP och dess leverantörer av varor och tjänster rörande deras ansvar mot sina intressenter och miljön. Härmed försäkras:

Legal uppfyllelse:
Att följa lagarna i tillämplig(a) legal(a) system.

Förbud mot korruption och mutor:
Att inte tolerera någon form av, och att inte inlåta sig i någon form av, korruption eller mutor, inkluderande betalning eller annan form av förmån tilldelad någon tjänsteman med ändamålet att påverka beslutsfattande i strid med lagen.

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter för anställda:
Att främja lika möjligheter för och behandling av anställda oberoende av hudfärg, ras nationalitet, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, politisk eller religiös övertygelse, kön eller ålder;
Att respektera den personliga värdigheten, privatlivet och varje individs rättigheter;
Att vägra att anställa någon eller att få någon att arbeta mot sin vilja;
Att vägra tolerera oacceptabel behandling av anställda såsom psykisk grymhet, tvingande, hotande, grov eller exploaterande;
Att ge en rättvis ersättning och att garantera den nationella lagstadgade minimilönen;
Att följa det maximala antalet arbetstimmar som fastställts i tillämpliga lagar;
Att erkänna, så långt det är juridiskt möjligt, rätten till fri sammanslutning av anställda och att varken gynna eller diskriminera medlemmar av arbetstagarnas organisationer eller fackföreningar.

Förbud mot barnarbete:
Att inte anställa någon som är yngre än 15 år eller, i de länder som omfattas av undantag för utvecklingsland enligt ILO-konvention 138, att inte anställa någon som är yngre än 14 år.

Hälsa och säkerhet för anställda:
Att ta ansvar för hälsa och säkerhet för sina anställda;
Att kontrollera risker och vidta bästa rimligt möjliga säkerhetsåtgärder mot olycksfall och yrkessjukdomar;
Att tillhandahålla utbildning och se till att de anställda är utbildade inom hälso- och säkerhetsfrågor;
Att inrätta eller använda ett rimligt hälso- och säkerhetsstyrningssystem på arbetsplatsen.

Miljöskydd:
Att agera i enlighet med gällande lagstadgade och internationella normer för miljöskydd;
Att minimera miljöförstöring och göra ständiga förbättringar inom miljöskydd;
Att inrätta eller använda ett rimligt miljöstyrningssystem.

Supply Chain:
Att använda rimliga ansträngningar för att främja överensstämmelse med denna uppförandekod bland sina leverantörer;
Att följa principerna om icke-diskriminering i fråga om val och behandling av leverantörer.

Detta dokument har skapats elektroniskt och gäller utan signatur. 2017-10-04, Version 2